Wanneer u de vakantiewoning reserveert, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wenst te reserveren.

 1. Reserveren

 1. U kunt de huurprijs enkel via internet reserveren en betalen. Met de betaling van de reservatie worden de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze reservatie is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.
 2. Na ontvangst van de betaling wordt aan huurder verzocht de waarborg van € 400 rechtstreeks te storten op zijn bankrekening.
 3. Er zijn geen reservatiekosten te betalen omdat er rechtstreeks aan de verhuurder betaald wordt.
 4. Zowel uw aanvraag tot reservatie als uw effectieve betaling wordt per mail bevestigd.

 

 1. Annuleren

 1. Voor een terugbetaling van 50% dient zeven dagen vóór de lokale inchecktijd te worden geannuleerd, of voor 15.00 uur als geen specifieke tijd is aangegeven. Gebeurt dit niet, dan volgt er geen terugbetaling. Als je bijvoorbeeld vrijdag dient in te checken wordt je verzocht de vrijdag hiervoor vóór het inchecken te annuleren.
 1. Indien de gast minder dan zeven dagen van tevoren annuleert worden niet-verbleven nachten niet terugbetaald.
 1. Als de gast arriveert en besluit eerder te vertrekken, dan worden de niet-verbleven nachten niet terugbetaald.

 

 1. Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid van de huurder

 1. Het gehuurde appartement dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
 2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
 1. Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
 1. De huurder dient ervoor te zorgen dat hij geen lawaaioverlast veroorzaakt aan de omwonenden. Bij inbreuk, worden alle personen zonder waarschuwing vooraf – zonder teruggave van huurgelden – uit de vakantiewoning verwijderd.
 1. Het is aan de huurder, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van verhuurde, niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of mede gebruik te geven. Bij iedere overtreding van dit verbod verbeurt huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van tweemaal de geldende huurprijs per dag gedurende welke die overtreding plaatsvindt en voortduurt, onverminderd het recht van verhuurder nakoming van de desbetreffende verplichting van huurder of ontbinding van de huurovereenkomst deswege te vorderen. Bovendien is huurder dan gehouden de eventuele inkomsten uit deze verboden ingebruikneming aan verhuurder af te dragen.
 1. Niets van meubilair mag worden verplaatst.
 1. Roken: Het is totaal verboden te roken in de woning. Er is een rookmelder aangebracht en een brandblusser is voorzien. Bij vaststelling van overtreding wordt er een schoonmaakvergoeding van € 150 in rekening gebracht.
 1. Huisdieren worden niet toegelaten tot de woonst. Hierop wordt streng toezicht gehouden. Bij vaststelling van overtreding wordt er een schoonmaakvergoeding van € 150 in rekening gebracht.

 

 1. Aansprakelijkheidsverzekering

 1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).
 2. De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.

 

 1. Aansprakelijkheid van eigenaar

 1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen of tuinen.
 2. De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
 1. De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.
 2. Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.
 3. De verhuurder is steeds telefonisch bereikbaar en zal u zo spoedig mogelijk helpen indien nodig.
 4. Op al de reservatie-overeenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Brugge.

 

 1. Maximaal aantal personen

 1. In de huisbeschrijving vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het appartement mag verblijven. Dit aantal, in dit geval 4, kan in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
 2. Een kindje onder 3 jaar wordt niet als extra persoon aanzien, doch gelieve het op voorhand melden, ook voor het ter beschikking stellen van een kinderbedje..
 3. Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams Gewest in verband met de brandveiligheid en met de brandverzekering.
 4. Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.
 1. Garage

 

In de garage mag huurder (maximum 4) fietsen stallen. Brommers, moto’s of auto’s mogen er absoluut niet geparkeerd worden. Bij vaststelling van overtreding wordt er een vergoeding van € 25 per dag (voor de gehele periode van het verblijf) in rekening gebracht, zelfs al heeft huurder er maar 1 uur gestaan.

 

 1. Het einde van het verblijf – Eindschoonmaak

 1. Einde van het verblijf

 1. Het gehuurde appartement dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in: de woning op te ruimen: alles terug op zijn plaats te zetten, vuilnisbakken te ledigen, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achter te laten. De vergoeding voor de eindopkuis bedraagt € 40.
 2. Indien de woning in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 20 euro/uur.

 

 1. Verlaten woning

 1. Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten en de verwarming lager te zetten. Het kan gebeuren dat men pas dagen nadien in de woning komt en dan is er ondertussen flink wat verbruikt. Dit om te voorkomen dat er nog energieverbruik is waar niemand nog wat aan heeft. Is dit niet gebeurd dan kan er een toeslag aangerekend worden ten bedrage van: 15€ x het aantal nachten waarop deze periode betrekking heeft.

 

 1. Huisvuil sorteren

 1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn afval. Dit wil zeggen dat hij zijn afval zelf dient mee te nemen of regulier buiten te zetten (indien vertrek op de afvaldag is). Afvalkalender hangt in de garage. Bruine en blauwe afvalzakken kunnen aangeschaft worden in de grootwarenhuizen of bij HORIZON NET nv (Gemeenteplein 22, 8300 Knokke-Heist).
 1. Het glas en aardewerk is door de huurder zelf naar de glascontainer of containerpark te brengen.

 

 1. Aankomst en vertrek

 1. Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.
 2. Aankomstuur: de vakantiewoning is ter beschikking vanaf 14:00, de dag van aankomst. De verhuurder zal ter plaatse zijn om u de sleutels te overhandigen.
 3. Vertrekuur: 10:00, de dag van vertrek. De verhuurder komt ter plaatse om te sleutels op te halen.
 4. Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de reservatiebevestiging.

 

 1. Waarborg

 1. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg van € 400 dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.
 2. Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de verhuurder.
 3. De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen. Op aanvraag kan men (vooraf) een detail bekomen voor de kosten die in rekening worden gebracht bij schade of verlies van de inventaris.
 4. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste drie weken na verblijf via bankoverschrijving geretourneerd, verminderd met de vergoeding voor de eindopkuis van € 40. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving.
 5. Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.
 6. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.
 7. Indien men wat breek is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar of de plaatselijke verantwoordelijke. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het gaat en voorkomt dit discussies en misverstanden.
 8. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te communiceren met de verantwoordelijke ter plaatse en/of de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen aanvaarden.